X

Artikel in winkelwagen plaatsen

Voorwaarden

I. Toepassingsgebied/offertes

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle - ook toekomstige - overeenkomsten en overige prestaties. De voorwaarden van de koper zijn voor ons alleen bindend als wij na ontvangst door ons niet nogmaals daartegen bezwaar maken.

2. Bepalend voor de interpretatie van handelsclausules zoals bv. “EXW”, “FOB”, en “CIF” zijn de INCOTERMS in de meest recente versie.

3. Onze offertes zijn vrijblijvend. Afspraken, met name mondelinge aanvullende afspraken, toezeggingen, garanties en overige toezeggingen door onze verkoopmedewerkers, worden pas na onze schriftelijke bevestiging bindend.

4. De tot de offerte behorende documenten zoals tekeningen, afbeeldingen, technische specificaties, verwijzingen naar normen alsmede uitspraken in reclamemateriaal zijn geen gegevens over de toestand, toezeggingen van eigenschappen of garanties voorzover deze niet uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn aangeduid.

5. Afwijkingen van het geleverde product van offertes, monsters, als proef en vooraf toegestuurde producten zijn volgens de telkens geldende DIN-/EU-normen of andere toepasselijke technische normen toegestaan.

II. Prijzen

1. Onze prijzen zijn, voorzover niets anders overeengekomen, af fabriek exclusief verpakking en telkens exclusief BTW.

2. Als het product verpakt wordt geleverd, berekenen wij de verpakking tegen kostprijs. In het kader van de wettelijke regelingen nemen wij de door ons geleverde verpakkingen weer in als de koper ons deze binnen een redelijke termijn franco heeft teruggestuurd.

III. Betaling en verrekening

1. Onze rekeningen moeten binnen 30 dagen netto, telkens vanaf de factuurdatum worden betaald. De betaling moet binnen deze termijnen zodanig plaatsvinden dat ons het voor de betaling van de rekening vereiste bedrag uiterlijk op de opeisbaarheids-datum ter beschikking staat. De koper geraakt in verzuim uiterlijk 10 dagen na opeisbaarheid van onze vordering zonder dat daarvoor een aanmaning noodzakelijk is.

2. Rekeningen voor bedragen van minder dan EUR 50,00 (euro) alsmede voor montages, reparaties, vormen en gedeeltelijke gereedschapskosten moeten direct en netto worden betaald.

3. Door ons betwiste of niet rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen geven de koper niet het recht tot uitstel van betaling of verrekening.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, uiterlijk vanaf de datum waarop de koper in verzuim is geraakt, hebben wij het recht rente in rekening te brengen ter hoogte van de betreffende bankpercentages voor kredieten in rekening-courant, met een minimumrente van 8% bovenop het basisrentepercentage. Verder houden wij ons het recht voor verdere schadeclaims wegens te late betaling in te dienen.

5. Wordt na afsluiting van de overeenkomst duidelijk dat het gevaar bestaat dat de klant vanwege gebrekkig prestatievermogen onze rekening niet kan betalen, dan kunnen wij gebruik maken van het recht op opschorting wegens onzekerheid. Wij hebben dan ook het recht alle niet-verjaarde vorderingen uit de lopende zakenrelatie bij de koper op te eisen en de inningsmachtiging te herroepen. Bij betalingsverzuim hebben wij bovendien het recht het product na afloop van een redelijk uitstel terug te vorderen en de doorverkoop en verdere bewerking van het geleverde product te verbieden. De terugname betekent geen ontbinding van de overeenkomst. Al deze rechtsgevolgen kan de koper door betaling of zekerheidsstelling ter hoogte van onze onzekere betaling afwenden. De voorschriften van de insolventieverordening worden door de bovenstaande regelingen niet aangetast.

6. Een overeengekomen korting wegens contante betaling geldt altijd alleen voor het bedrag van de rekening exclusief vracht, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de koper aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan op het moment dat de korting wegens contante betaling wordt gegeven.

IV. Levertermijnen

1. Aan levertermijnen is voldaan als na afloop ervan het te leveren product ons bedrijf heeft verlaten.

2. Onze leveringsverplichting geldt onder voorbehoud van correcte en tijdige levering aan ons tenzij wij verantwoordelijk zijn voor onjuiste of vertraagde levering.

3. Levertermijn worden naar redelijkheid verlengd door maatregelen in het kader van arbeidsconflicten zoals staking en uitsluiting alsmede als onvoorzienbare obstakels ontstaan waarop wij geen controle hebben, voorzover is bewezen dat deze obstakels aanzienlijke invloed hebben op de productie of aflevering van het te leveren product. Dit geldt ook als de omstandigheden bij voorafgaande leveranciers ontstaan. Dergelijke omstandigheden delen wij direct aan de koper mee. Deze regelingen gelden overeenkomstig voor levertermijnen. Kan de uitvoering van de overeenkomst niet meer van een van de beide partijen worden verlangt, dan kan deze in zoverre de overeenkomst ontbinden.

V. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde producten blijven ons eigendom (voorbehouden product) totdat aan alle vorderingen uit de zakenrelatie is voldaan, ongeacht de rechtsgrond inclusief in de toekomst nog ontstane of voorwaardelijke vorderingen.

2. Be- en verwerking van het voorbehouden product vinden plaats voor ons als fabrikant in de zin van § 950 BGB, zonder dat een verplichting voor ons ontstaat. Het verwerkte product geldt als voorbehouden product in de zin van V/1. Bij verwerking, verbinding en vermenging van het voorbehouden product met andere producten door de koper, worden wij mede-eigenaar van het nieuwe product en wel in de verhouding van de factuurwaarde van het voorbehouden product tot de factuurwaarde van de overige gebruikte producten. Als onze eigendom door verbinding of vermenging vervalt, dan draagt de koper nu reeds de hem toestaande eigendomsrechten voor het nieuwe product of de zaak ter waarde van het factuurbedrag van het voorbehouden product aan ons over en bewaart deze gratis voor ons. De hierna ontstane mede-eigendomsrechten gelden als voorbehouden producten in de zin van V/1.

3. De koper mag het voorbehouden product alleen in het normale handelsverkeer tegen zijn normale voorwaarden en zolang hij niet in verzuim is, verkopen op voorwaarde dat de vorderingen uit de doorverkoop aan ons worden overgedragen. Hij heeft niet het recht op andere wijze over het voorbehouden product te beschikken.

4. De vorderingen van de koper uit de doorverkoop van het voorbehouden product worden nu reeds aan ons overgedragen. Zij dienen in dezelfde omvang ter zekerstelling van het voorbehouden product. Wordt het voorbehouden product door de koper samen met andere, niet door hem verkochte producten verkocht, dan geldt de overdracht van de vordering slechts ter hoogte van de doorverkoopwaarde van het telkens verkocht voorbehouden product. Bij de verkoop van producten waarvan wij krachtens V/2 mede-eigenaar zijn, geldt de overdracht van de vordering ter hoogte van dit mede-eigendomsaandeel.

5. De koper heeft het recht vorderingen uit de doorverkoop tot onze telkens toegestane herroeping te innen. Wij zullen alleen in onder III/4 genoemde gevallen van ons herroepingsrecht gebruik maken. Op ons verzoek is de koper verplicht zijn afnemers direct te informeren over de overdracht aan ons - voorzover wij dat niet zelf doen - en ons de voor het innen noodzakelijke informatie en documenten te geven.

6. Over een beslaglegging of andere beïnvloeding door derden moet de koper ons direct informeren.

7. Overschrijdt de waarde van bestaande zekerheden de zekergestelde vorderingen in totaal met meer dan 50%, dan zijn wij op verzoek van de koper verplicht naar onze keuze zekerheden vrij te geven.

VI. Uitvoering van leveringen

1. Met de overdracht van het product aan een expediteur of vrachtvervoerder, uiterlijk echter bij het verlaten van het magazijn of - bij directe levering – van de leverancier gaat het gevaar bij alle transacties, ook bij franco- en vrij-aan-huis-leveringen, over op de koper. De verplichtingen en kosten van het lossen zijn voor rekening van de koper. Voor verzekering zorgen wij alleen op instructie en voor rekening van de koper.

2. Wij hebben het recht naar redelijkheid te kiezen voor gedeeltelijke leveringen. Bij fabricageproducten zijn grotere en kleinere leveringen tot 10% van de overeengekomen hoeveelheid toegestaan.

3. Bij afroeporders hebben wij het recht de gehele bestelde hoeveelheid gebundeld te produceren resp. te laten produceren. Met eventueel gewenste wijzigingen kan na bestelling van de order geen rekening meer worden gehouden, tenzij die uitdrukkelijk werd overeengekomen. Aan afroeptermijnen en hoeveelheden kunnen wij, voorzover geen vaste afspraken werden gemaakt, slechts in het kader van onze leverings- en productiemogelijkheden voldoen. Wordt het product niet conform de overeenkomst afgeroepen, dan hebben wij het recht deze na verstrijken van een redelijke termijn als geleverd in rekening te brengen.

VII. Aansprakelijkheid voor gebreken

1. De in- en uitwendige eigenschappen van de goederen, in het bijzonder de kwaliteit, soort en afmetingen worden bepaald aan de hand van de overeengekomen, of bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst de geldende DIN- en EN-normen of de gebruikelijke handelsnormen en –standaarden op het moment van contractsluiting. Verwijzing naar normen en vergelijkbare regelgeving en bepalingen met betrekking tot kwaliteit, soort, afmetingen, gewichten en geschiktheid voor gebruik van de goederen, informatie op tekeningen en afbeeldingen en uitingen in reclameboodschappen, vormen geen toezegging of garantie voor zover dit niet uitdrukkelijk als zodanig kenbaar is gemaakt. Dit geldt ook voor conformiteitsverklaringen en bijbehorende keurmerken zoals CE en GS. Geschiktheid voor de beoogde toepassingen en risico’s bij gebruik vallen onder verantwoordelijkheid van de koper.

2. Wanneer de goederen gebreken vertonen, kan de koper aanspraak maken op de wettelijke bepalingen volgens het BW met de beperking dat de keuze voor herstel of nakomen van verplichtingen achteraf en bij ons ligt, en dat de koper bij geringe (niet wezenlijke) gebreken alleen aanspraak kan maken op prijsverlaging.

3. Voor het onderzoeken van de goederen en bepalen van de gebreken gelden de wettelijke voorschiften volgens het handelsrecht met de aanvulling dat de gebreken schriftelijk aan ons kenbaar moeten worden gemaakt.

4. Kosten in verband met herstel of nalevering komen volgens de wettelijke bepalingen voor onze rekening voor zover deze kosten in vergelijking met de waarde van de goederen zonder gebreken en het belang daarvan voor ons in redelijke verhouding staan. Uitgezonderd hiervan zijn de kosten die de koper moet maken in verband met de in-/uitbouw van de betreffende goederen, de hoogte van het eigen risico en extra kosten die ontstaan doordat de goederen zich op een andere locatie bevinden dan de overeengekomen plaats van levering.

5. Zolang de koper ons geen gelegenheid geeft ons van het gebrek te overtuigen, hij ons met name bij een verzoek om het betreffende product of monsters niet ter beschikking stelt, kan hij zich niet beroepen op een gebrekkig product.

6. Overige rechten zijn krachtens VIII uitgesloten. Dit geldt met name voor rechten op schadevergoeding die niet aan het product zelf zijn ontstaan (vervolgschade door gebreken).

VIII. Algemene beperking van aansprakelijkheid en verjaring

1. Bij niet-naleving van contractuele en niet-contractuele verplichtingen, met name wegens onmogelijkheid, verzuim, onjuiste advisering, schuld bij voorbereiding van de overeenkomst en onrechtmatige daad, zijn wij - ook voor onze leidinggevenden en overige medewerkers - alleen bij opzet en grove nalatigheid aansprakelijk, beperkt tot de bij afsluiting van de overeenkomst voorzienbare, voor de overeenkomst typische schade.

2. Deze beperkingen gelden niet bij overtreding door schuld van wezenlijke contractuele verplichtingen, voorzover het bereiken van het contractuele doel in gevaar wordt gebracht, in gevallen van dwingende aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet, bij dodelijk, lichamelijk en gezondheidsletsel en ook dan niet als en voorzover wij gebreken van het producten arglistig hebben verzwegen of de afwezigheid ervan hebben gegarandeerd. De regels inzake de bewijslast worden daardoor niet aangetast.

3. Voorzover niets anders overeengekomen, verjaren contractuele vorderingen die de koper ten opzichte van ons heeft wegens of in het kader van de levering van het product, één jaar na levering van het product. Deze termijn geldt ook voor producten die volgens hun normale gebruikswijze voor een gebouw werden gebruikt en tot gebreken ervan hebben geleid, tenzij deze gebruikswijze schriftelijk werd overeengekomen. Daardoor wordt niet aangetast onze aansprakelijkheid door niet-nakoming van verplichtingen door schuld en grove nalatigheid, aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en gezondheidsschade alsmede de verjaring van wettelijke verhaalsvorderingen. Bij latere nakoming begint de verjaringstermijn niet opnieuw te lopen.

IX. Auteursrechten

1. Wij behouden ons het eigendoms- en auteursrecht voor bij kostenramingen, ontwerpen, tekeningen en andere documenten; zij mogen alleen met onze toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Bij offertes horende tekeningen en andere documenten moeten op verzoek worden teruggegeven.

2. Voorzover wij voorwerpen volgens door de koper overhandigde tekeningen, modellen, monsters of overige documenten hebben geleverd, is deze ervoor verantwoordelijk dat octrooirechten van derden niet worden overtreden. Als derden ons verbieden met het beroep op octrooirechten met name de productie en levering van dergelijke voorwerpen, dan hebben wij het recht – zonder de verplichting om de rechtspositie te controleren -, in zoverre te stoppen met elke verdere activiteit en bij schuld van de koper schadevergoeding te eisen. De koper verplicht zich bovendien ons onmiddellijk te vrijwaren van alle daarmee gepaard gaande vorderingen van derden.

X. Testdelen, vormen, gereedschappen

1. Moet de koper voor de uitvoering van de overeenkomst delen aanleveren, dan moeten deze franco productieplaats samen met de overeengekomen, eventueel aangevuld met een redelijke extra aantal voor eventueel afval tijdig, gratis en zonder gebreken worden geleverd. Gebeurt dit niet, dan zijn daardoor ontstane kosten en overige gevolgen voor zijn rekening.

2. De productie van testdelen inclusief de kosten voor vormen en gereedschappen zijn voor rekening van de koper.

3. Eigendomsrechten aan vormen, gereedschappen en overige voorzieningen die voor de productie van bestelde delen noodzakelijk zijn, zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken. Worden dergelijke voorzieningen vóór uitvoering van het overeengekomen productieaantal onbruikbaar, dan zijn de voor de vervanging noodzakelijke kosten voor onze rekening. Wij verplichten ons dergelijke voorzieningen gedurende ten minste twee jaar na het laatste gebruik gereed te houden.

4. Voor gereedschappen, vormen en overige productievoorzieningen die door de koper zijn geleverd, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de zorgvuldigheid die ook bij eigen activiteiten in acht wordt genomen. De kosten voor onderhoud en verzorging zijn voor rekening van de koper. Onze bewaarplicht vervalt - onafhankelijk van eigendomsrechten van de koper – uiterlijk twee jaar na de laatste productie met behulp van de vorm of het gereedschap.

XI. Plaats waar de prestatie moet worden verricht, bevoegde rechtbank, toepasbaar recht

1. De plaats waar onze leveringsprestatie moet worden verricht, is ons bedrijf. De bevoegde rechtbank voor handelaren is de vestigingsplaats van ons hoofdkantoor. Wij kunnen de koper ook voor een andere rechtbank aanklagen.

2. Voor alle rechtsrelaties tussen ons en de koper geldt als aanvulling op deze voorwaarden Duits recht inclusief het verdrag der Verenigde Naties inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (UNCITRAL), met de bepaling dat hierbij in het bijzonder ook de beperkingen van aansprakelijkheid volgens paragraaf VIII gelden.