X

Artikel in winkelwagen plaatsen

Impressum

Gondrom VTT B.V.

Directeur: Alexander Gehle

Linschotenstraat 100
3044 AW Rotterdam
Nederland

Telefoon: +31 (0) 10 42 66 0400
E-Mail: verkoop@gondrom.com

BTW-Nummer: 69.17.768.B.01

UITSLUITINGEN

1. Inhoud van de website
De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidseisen jegens de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, die werd veroorzaakt door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover vanwege de auteur geen aantoonbaar opzettelijk wangedrag of grove nalaatbaarheid bestaan.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet verplicht. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of de volledige site zonder afzonderlijke melding te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie periodiek of definitief op te schorten.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ( “links” ), die niet onder de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in dat geval van kracht worden, waarbij de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en te verwachten zou zijn, om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het aanbrenegn van de verwijzing de gelinkte pagina's geen illegale inhoud bevatten. De auteur kan geen enkele invloed uitoefenen op de actuele of toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom doet hij dan ook uitdrukkelijk afstand van alle inhoud en alle gelinkte/gekoppelde pagina's, die na het linken werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website en voor vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade, die uit het gebruik of het niet-gebruik van dergelijke informatie ontstaat, is de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, zelf aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merktekenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of een beroep te doen op licentievrije grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.
Alle merk- en handelsmerktekens die binnen de website worden vermeld en evt. door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldige merktekenrecht in kwestie en aan de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaars in kwestie. Alleen op basis van de loutere vermelding mag niet de conclusie worden getrokken, dat merktekens niet door de rechten van derden beschermd zijn!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten, blijft alleen bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Privacy
Voor zover binnen de website de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, gebeurt de bekendmaking van deze gegevens vanwege de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. door vermelding van anonieme gegevens of van een pseudoniem toegestaan.

5. Rechtskracht van deze vrijwaring
Deze vrijwaring dient als deel van de website te worden beschouwd, vanwaar naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden overeenkomen met de huidige wetgeving, blijven de inhoud en de geldigheid van de overige delen van het document onaangetast.